Bezpieczeństwo pożarowe​

Bezpieczeństwo to jedna z naszych podstawowych potrzeb, która jest nierozerwalnie związana z poczuciem komfortu. 90% czasu spędzamy w budynkach, więc tym bardziej powinniśmy dbać o to, żeby były wykonane zgodnie z najlepszymi standardami, także tymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Pojęcie to jest związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów i dotyczy wszystkich działań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zajściem pożarowym.
Możliwe zagrożenia wynikające z analizy ryzyka znacząco ogranicza się stosując: akty prawne, normy, techniczne środki zabezpieczenia ppoż. i wiedzę techniczną.

Bezpieczeństwo pożarowe a…

Prawo budowlane (PB)

Bezpieczeństwo pożarowe jest uwzględnione w kilku aktach prawnych i jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR). W krajowych przepisach znajduje się ogólne wymaganie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wynika ono z nadrzędnego aktu prawnego w budownictwie, czyli z ustawy prawo budowlane (PB).

Według niej obiekt budowlany (jako całość) oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, przy uwzględnieniu przewidywanego okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. bezpieczeństwo pożarowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Przepisy ppoż.

Warunki techniczne (WT)

Aktem wykonawczym do ustawy prawo budowlane jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT). Jego VI rozdział w całości poświęcony jest bezpieczeństwu pożarowemu i kwestii jaką jest ochrona ppoż. budynków.

Obszernie opisano w nim wymagania, które już przy projektowaniu muszą być uwzględnione w obiekcie – podział na strefy pożarowe, klasyfikacje w zakresie ich odporności pożarowej, wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku, długości dróg ewakuacyjnych itd.

Spełnienie wszystkich zawartych w WT przepisów jest sprawdzane na etapie odbioru budynku przez odpowiednie służby. Niezapewnienie odpowiednich warunków w tym zakresie w niektórych przypadkach jest równoznaczne ze stworzeniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi, a tym samym może prowadzić do zakazu użytkowania budynku.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projektuj elewacje budynków zgodnie z najnowszymi trendami w zabezpieczeniach PPOŻ.


ODBIERZ DARMOWY EGZEMPLARZ SITP / DAFA


bezpieczenstwo-pozarowe-uop

Jakie akty prawne regulują odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów ppoż.?

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (UOP)

Kolejnym aktem prawnym regulującym przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej (UOP). Obejmuje ona działania mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poprzez:

Wskazuje również jednostki ochrony przeciwpożarowej, którymi w Polsce są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz podlegające im jednostki organizacyjne: Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) i ich związek, gminna i powiatowa zawodowa straż pożarna, zakładowa i terenowa służba ratownicza oraz inne jednostki ratownicze.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronie przeciwpożarowej

Przepisy przeciwpożarowe

Rozporządzenia ROP i WiD

Aktami wykonawczymi do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które dotyczą budynków są między innymi:

Rozporządzenie o ochronie ppoż. budynków (ROP) precyzuje zakazy i nakazy dla budynków, które należy spełnić na etapie ich użytkowania. Wskazuje również, które materiały należy traktować jako niebezpieczne pożarowo oraz wprowadza zasady dotyczące procedur ewakuacji (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego). Dodatkowo precyzuje, w których budynkach powinny zostać zainstalowane wodociągowe instalacje przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne), stałe urządzenia gaśnicze, SSP, DSO i gaśnice. ROP zawiera przepisy przeciwpożarowe o prowadzeniu prac niebezpiecznych pożarowo, ocenie zagrożenia pożarem i bezpieczeństwie pożarowym lasów.

Rozporządzenie WiD zawiera wymagania w zakresie zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru (z hydrantów zewnętrznych czy zbiornika wody ppoż.), a także prowadzenia dróg pożarowych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych


bezpieczenstwo-pozarowe-glowne

Nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych może utrudnić lub wręcz uniemożliwić odbiór budynku przez Państwową Straż Pożarną. Jeżeli błąd nie zostanie zauważony, końcowo może to doprowadzić do awarii, a w konsekwencji powstania pożaru, utrudnić ewakuację lub ułatwić rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku.

Wszystko to, razem z innymi przyczynami pożarów, jak m.in.:

powoduje, że w ciągu ostatnich lat obserwujemy ciągły wzrost liczby pożarów, a co za tym idzie, również wzrost strat popożarowych.

Naucz się projektować ściany zewnętrzne zgodnie z zaleceniami organizacji technicznych >> Pobierz wytyczne SITP lub DAFA

Przepisy to nie wszystko!

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy projektowaniu i wykonywaniu obiektów należy brać pod uwagę nie tylko przepisy, ale także zasady wiedzy technicznej. Ponadnormatywne rozwiązania są szczególnie wskazane, jeżeli w budynku przewidywane są duże zagrożenia, przebywa w nim wielu ludzi, zwłaszcza gdy mają ograniczone zdolności poruszania i porozumiewania się lub mienie ma dużą wartość. Istotne jest w takich przypadkach wykonanie analizy ryzyka, która pozwoli dopasować rozwiązania najlepiej do potrzeb danego budynku.

Odpowiednie zaprojektowanie, staranne wykonanie i świadome, rzetelne konserwowanie budynku zapewni bezpieczeństwo, w tym pożarowe, które pozwoli nam – jako użytkownikom – czuć się w nim w pełni komfortowo.

bezpieczenstwo-pozarowe-przepisy

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA
o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków – to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz


ODBIERZ SWÓJ DARMOWY EGZEMPLARZ